لطفا ایمیل خود را که در هنگام خرید نرم افزار وارد کردید را جهت دریافت قفل وارد نمایید.

اخطار: خواهشمند است شماره شناسایی و سریال را اشتباه واردنکنید چون در اینصورت شما قفل خود ر از دست می دهید و قفل اصلا قابل برگشت نیست.و شما مجددا مجبور به خرید نرم افزار خواهید شد.